​PRIVACYVERKLARING


PRIVACYVERKLARING

Stichting Groen Cement (hierna: Groen Cement) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Groen Cement hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 


GEGEVENS VERWERKER

Stichting Groen Cement

Lookwatering 62, 2635 AE, Den Hoorn

info@groencement.nl

http://www.groencement.nl

http://www.groencement.com - Groen Cement Online Academy

http://www.dagvandegroenekinderopvang.nl


BEPALINGEN

Groen Cement doet er alles aan om de privacy van haar vrijwilligers, partnerorganisaties, klanten en/of medewerkers te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groen Cement houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgt de volgende bepalingen:

 • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit statement.
 • Groen Cement heeft maatregelen genomen opdat verzamelde persoonsgegevens, gelet op het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Groen Cement heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
 • Groen Cement heeft de verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

DOEL GEGEVENSVERWERKING

Groen Cement verzamelt alleen persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar taken. Persoonsgegevens worden enkel geregistreerd voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van contactgegevens ten behoeve van registratie voor bijeenkomsten en het informeren over activiteiten en/of evenementen van Groen Cement.
 • Het informeren van abonnees via maandelijkse nieuwsbrieven.
 • De registratie van uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Het bijhouden en tonen van contactgegevens ten behoeve van de Groen Cement website. Groen Cement toont op haar website algemene persoons- en contactgegevens van bij Groen Cement aangesloten vrijwilligers en organisaties. Deze gegevens worden enkel verwerkt en getoond nadat de betreffende persoon hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Groen Cement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groen Cement, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Groen Cement verstrekt. Groen Cement kan ten behoeve van het uitvoeren van haar activiteiten de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • De naam en contactgegevens van uw bedrijf / organisatie, of het bedrijf / de organisatie waar u werkzaam bent

TERMIJN BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen. Groen Cement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Groen Cement verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden wordt een verwerkersovereenkomst gesloten met de betrokken partij.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Groen Cement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Groen Cement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


COOKIEBELEID

Groen Cement gebruikt op haar website analytische, tracking en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website van Groen Cement geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.


GOOGLE ANALYTICS

Groen Cement maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groen Cement heeft hier geen invloed op. Groen Cement heeft Google geen toestemming gegeven om via Groen Cement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Cement en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groencement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Groen Cement reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Groen Cement wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

Groen Cement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groen Cement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groencement.nl.


De​n Hoorn - April 2020

PRIVACYVERKLARING

​PRIVACYVERKLARING

Stichting Groen Cement (hierna: Groen Cement) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Groen Cement hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 


GEGEVENS VERWERKER

Stichting Groen Cement

Lookwatering 62, 2635 AE, Den Hoorn

info@groencement.nl

http://www.groencement.nl

http://www.groencement.com - Groen Cement Online Academy

http://www.dagvandegroenekinderopvang.nl


BEPALINGEN

Groen Cement doet er alles aan om de privacy van haar vrijwilligers, partnerorganisaties, klanten en/of medewerkers te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groen Cement houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgt de volgende bepalingen:

 • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit statement.
 • Groen Cement heeft maatregelen genomen opdat verzamelde persoonsgegevens, gelet op het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Groen Cement heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
 • Groen Cement heeft de verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

DOEL GEGEVENSVERWERKING

Groen Cement verzamelt alleen persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar taken. Persoonsgegevens worden enkel geregistreerd voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van contactgegevens ten behoeve van registratie voor bijeenkomsten en het informeren over activiteiten en/of evenementen van Groen Cement.
 • Het informeren van abonnees via maandelijkse nieuwsbrieven.
 • De registratie van uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Het bijhouden en tonen van contactgegevens ten behoeve van de Groen Cement website. Groen Cement toont op haar website algemene persoons- en contactgegevens van bij Groen Cement aangesloten vrijwilligers en organisaties. Deze gegevens worden enkel verwerkt en getoond nadat de betreffende persoon hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Groen Cement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groen Cement, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Groen Cement verstrekt. Groen Cement kan ten behoeve van het uitvoeren van haar activiteiten de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • De naam en contactgegevens van uw bedrijf / organisatie, of het bedrijf / de organisatie waar u werkzaam bent

TERMIJN BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen. Groen Cement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Groen Cement verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden wordt een verwerkersovereenkomst gesloten met de betrokken partij.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Groen Cement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Groen Cement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


COOKIEBELEID

Groen Cement gebruikt op haar website analytische, tracking en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website van Groen Cement geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.


GOOGLE ANALYTICS

Groen Cement maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groen Cement heeft hier geen invloed op. Groen Cement heeft Google geen toestemming gegeven om via Groen Cement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Cement en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groencement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Groen Cement reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Groen Cement wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

Groen Cement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groen Cement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groencement.nl.


Den Hoorn - April 2020

© STICHTING GROEN CEMENT | GROEN CEMENT ONLINE ACADEMY | 2020

© STICHTING GROEN CEMENT | GROEN CEMENT ONLINE ACADEMY | 2020

>